Close

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 01-695, Al. Słowiańska 10b, NIP: 525-244-43-19, zarejestrowana pod numerem KRS 0000320050, (zwana dalej Agencją), która działa na zlecenie spółki Nutricia Polska Sp. Z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000121361, NIP 824-10-00-856,  organizatorem jest również Agnieszka Dzieniszewska, zwana dalej „Autorem Bloga”, o którym mowa w §2 ust. 1. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.

 

 1. Sponsorem nagród jest Nutricia Polska Sp. Z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000121361, NIP 824-10-00-856,
  1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki  uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§2

Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu www.buuba.pl  (dalej: „Konkurs”).

 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”) w składzie:

a)     Agnieszka Dzieniszewska

b)     Magdalena Ryczek

c)      Michał Janczewski

 1. Zadaniem Konkursowym jest opisanie lub pokazanie za pomocą zdjęcia lub materiału video  w komentarzu pod wpisem „Co dla mnie znaczy być POWERmama?”.

 

 1. Czas trwania konkursu: od 12.08.2014 do 22.08.2014 godz. 23:59.

Wyłonienie zwycięzców przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 01.09.2014 r.

 

§3

Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie:
  1. Dziesięciu czytelników, którzy zdaniem Autora Bloga umieszczą w komentarzu w czasie trwania konkursu najciekawsze wypowiedzi, otrzymają nagrodę w postaci:
 • Koszulki marki Risk o wartości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych brutto) każda.
 1.                                                                i.     Do każdej nagrody rzeczowej czytelnik otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 2.                                                              ii.     Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
 3.                                                             iii.     Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy.
 4. Po wyłonieniu zwycięzcy czytelnik wysyła swój adres korespondencyjny na adres e- mail podany przez Autora Bloga: kontakt@buuba.pl
 5. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.
 6. Za wysyłkę nagród odpowiada Organizator. Nagrody zostaną rozesłane do 30.11.2014r.
 7. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia na blogu listy zwycięzców.
 8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Agencja uprawniona będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 9. Sponsor oraz Agencja wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§4

Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Agencja będzie miała prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu:
  1. realizacji konkursu,
  2. wyłonienia zwycięzców konkursu,
  3. doręczenia nagród,
  4. zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie,
  5. wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem.

Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 28.08.2014 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Heureka Huge Idea, Al. Słowiańska 10B, 01-695 Warszawa z dopiskiem „Mamo, pokaż nam swój POWER!”
 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia, jednak nie później niż do dnia 13.09.2014 r.
 3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.


§6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Agencji.
 2. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Agencji oraz zostaje udostępniony Autorowi Bloga za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
 4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi Blogera. Zmiana ta nie może wpłynąć na dotychczas zanotowane wyniki i zgłoszenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
Close